ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracovaní osobných údajov Golf Klub Bojnice.

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť ako prevádzkovateľ:
Golfový Klub Bojnice o. z.
Priehon 769
972 05 Sebedražie
IČO: 50733346
DIČ: 2120485730  (ďalej len "správca"), 
ktorá vás týmto informuje o spracovaní vašich osobných údajov.

Tento dokument obsahuje podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov Prevádzkovateľom v zmysle článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "GDPR"), najmä:

 • aké osobné údaje o vás správca spracúva;
 • na aký účel a ako dlho prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje;
 • aké máte práva a ako ich môžete uplatniť.

Prehľad základných pojmov

V záujme prehľadnosti nižšie uvádzame stručný prehľad základných pojmov, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov, v súlade s ich definíciou podľa GDPR:

Osobné údaje - akékoľvek informácie o fyzickej osobe (dotknutej osobe, v tomto prípade o členoch Prevádzkovateľa), na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná, či už priamo (zo samotných údajov) alebo nepriamo (v spojení s inými údajmi, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii), napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac konkrétnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov - akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či už automatizovanými alebo neautomatizovanými postupmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné zverejňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia.

Prevádzkovateľ - Prevádzkovateľ je osoba (fyzická alebo právnická), orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Spracovateľ - spracovateľ je osoba (fyzická alebo právnická), orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý vykonáva spracovanie osobných údajov pre prevádzkovateľa.

Príjemca - príjemca je osoba (fyzická alebo právnická), orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.

Profilovanie - akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúca v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby, najmä na analýzu alebo odhad aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu dotknutej osoby.

Aké osobné údaje uchovávame?

 • IP ADRESA: Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.
 • COOKIES: Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.
 • Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies - tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webovej stránky ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých prípadoch ide tiež o váš osobný údaj.
 • Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

 • Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail :xxxxxx a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

 • ĎALŠIE OSOBNÉ ÚDAJE: Ide o údaje, ktoré zadávate dobrovoľne do formulárov, prihlášok na odber newslettera a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa,  meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo. V prípade vyplneného formulára žiadosti o členstvo, ktorý je k dispozícii online na webovej stránke, alebo osobne na sekretariáte sa získavajú ďalšie údaje a to: titul, rodné číslo, dátum narodenia. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Okrem toho správca získavaj údaje aj z iných zdrojov, konkrétne od Slovenskej golfovej asociácie, ktorá na svojej webovej stránke zverejňuje údaje o priebehu vašich turnajov.

Účel, právny základ a trvanie spracovania

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť AGAMA

PLUS spol. s r.o., IČO: 36 317 489, sídlo: Dolný val 70, 010 01 Žilina, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke číslo 64337/L.

K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných webových stránkach: golfbojnice.sk

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online a offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

Osobné údaje zadávané vo formulári Prihláška (online) na webových stránkach golfbojnice.sk:

meno, priezvisko, adresa, psč, dátum narodenia a rodné číslo potrebné na úspešnú registráciu Prihlášky do golfového klubu pre Vás - právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať Vám ako budúcemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení Prihlášky, doručenie potvrdenia o akceptácií Prihlášky a vzniku členstva v Golfovom klube Bojnice, doručenie dodatočných informácií k jeho prihláške. 

e-mail - doručovanie marketingových informácií týkajúcich sa golfu a organizovaných podujatí, aktuálnych akcií,  na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, o aké mal návštevník webovej stránky záujem alebo už mu boli ako platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

telefón - za účelom informovania o stave vybavenia prihlášky a starostlivosti o zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

členstvo v inom golfovom klube, záväzky voči inému golfovému klubu, aktuálny HCP, u koho bol ukončený kurz – za účelom zaradenia do správnej skupiny na základe doterajších vedomostí, znalostí a zručností, právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

Osobné údaje zadávané v žiadosti o odber newslettera na webovej stránke golfbojnice.sk:

meno, priezvisko, e-mail - doručovanie marketingových informácií, ktoré sú súčasťou newslettera, o ktoré ste prejavili záujem pri udelení vášho súhlasu. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel do odvolania vášho súhlasu, no max. po dobu 5 rokov.

Zverejnenie fotografií a videí na webe a sociálnych sieťach

Vašu fotografiu alebo video zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu, video zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku neevidujeme a keby ste nám ho poskytli a to aj omylom, tak ho nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

Komentáre na našich webových stránkach:

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, e-mail, vaša stránka a obsah komentára), pričom zverejnené sú iba meno príp. aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah Vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžeš kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Príjemcovia vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ(i), ktorý(í) je(sú) Prevádzkovateľom poverený(í) spracúvaním vašich osobných údajov. Na tento účel Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje alebo ich časť sprostredkovateľom ako jednej z kategórií príjemcov osobných údajov. Spracovateľmi sú:

 • LSAS
 • GOLF

Všetky povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov sa vždy vzťahujú na spracovateľov, ktorých Prevádzkovateľ poveril. Prevádzkovateľ neprenáša vaše osobné údaje mimo Európskej únie.

Tím Golf Klub Bojnice má uzatvorené zmluvy o spolupráci doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré vaše údaje držia v bezpečí. Tím Golf Klub Bojnice tvoria: 

 • Predseda klubu
 • Manažér klubu
 • Inštruktor klubu
 • Recepčné Clubhouse

Osobné údaje medzi členmi tímu sú s najvyššou prioritou bezpečnosti uchovávania osobných údajov. 

Účtovnícke služby máme outsourcované s externou účtovníckou spoločnosťou LS, a.s.  s ktorou bola od 1.1.2023 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Služby daňového poradenstva máme outsourcované s externou spoločnosťou  LS, a.s. s ktorou bola od 1.1.2023 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Služby školenia BOZP máme outsourcované s externou spoločnosťou DOPLNIŤ, s ktorou bola od DOPLNIŤ uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od DOPLNIŤ máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac info o znení GDPR pravidiel našich  sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Gdrive (cloudové služby) - https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/

Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil ochranu vašich osobných údajov, ktoré spracúva, tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, prenosu alebo inému spracovaniu, alebo k ich inému zneužitiu. Na tento účel správca zvolil najmä vhodné technické opatrenia a vopred stanovené postupy, ktorých dodržiavanie kontroluje.


Vaše práva

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte podľa článkov 15 až 22 a 77 GDPR nárok na práva, ktoré môžete uplatniť voči prevádzkovateľovi. Tieto práva sú: 


Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či spracúva vaše osobné údaje. Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, máte tiež právo získať od prevádzkovateľa informácie o:

 •  účely, na ktoré spracúva vaše osobné údaje;
 • o príjemcov vašich osobných údajov, t. j. či vaše osobné údaje prenáša komukoľvek, najmä príjemcom v krajinách mimo Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách; v prípade prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii máte právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR
 • plánované obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať, alebo kritériá na určenie tohto obdobia;
 • právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich údajov alebo právo namietať proti takémuto spracovaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je zvyčajne Úrad na ochranu osobných údajov;
 • všetky dostupné informácie o zdroji, z ktorého získal vaše osobné údaje, ak ich nezískal priamo od vás;
 • či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a informácie o použitom procese a o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás.

Máte právo na zaslanie kópie spracovaných osobných údajov. Kópia sa poskytuje bezplatne. Upozorňujeme, že správca je už oprávnený účtovať si primeraný poplatok za ďalšie kópie, o ktoré opakovane požiadate. Výška poplatku bude zodpovedať jeho administratívnym nákladom.


Právo na opravu osobných údajov
Správca spracúva všetky osobné údaje v dobrej viere a vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie ich presnosti a aktuálnosti. Môže sa však stať, že spracúvané osobné údaje sú nepresné z dôvodu chyby. V takom prípade máte právo požiadať správcu o opravu alebo doplnenie vašich nepresných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúva. Je povinný vyhovieť vašej žiadosti, ak:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvoláte svoj súhlas, ak sa vaše osobné údaje spracúvali na základe tohto súhlasu, ale len vtedy, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie;
 • namietate proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, ale len ak neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ak namietate len proti spracúvaniu na účely priameho marketingu;
 • prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje nezákonne;
 • prevádzkovateľ musí vymazať vaše osobné údaje, aby splnil zákonnú povinnosť vyplývajúcu z právnych predpisov Českej republiky alebo Európskej únie ako prevádzkovateľ údajov
 • ste starší ako 15 rokov a vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe vášho súhlasu, alebo ak ste mladší ako 15 rokov, na základe súhlasu vášho zákonného zástupcu.

Upozorňujeme, že z uvedených povinností existujú výnimky. Prevádzkovateľ nie je povinný vymazať vaše osobné údaje, aj keď by inak bol povinný tak urobiť, ak je spracovanie nevyhnutné:

 • na splnenie zákonnej povinnosti vyžadujúcej spracúvanie podľa práva Českej republiky alebo Európskej únie, ktorej ako prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je ako prevádzkovateľ poverený;
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • a z ďalších dôvodov uvedených v článku 17 ods. 3 GDPR.

Upozorňujeme, že v ostatných prípadoch nie je Prevádzkovateľ povinný vymazať vaše osobné údaje, ktoré spracúva.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Vašej žiadosti sme povinní vyhovieť, ak:

 • namietate správnosť spracúvaných osobných údajov, a to na dobu potrebnú na overenie ich správnosti;
 • spracúvanie vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania vašich osobných údajov požadujete len obmedzenie ich používania;
 • už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu, obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, kým neoverí, že jeho oprávnené dôvody prevažujú nad vašou námietkou.

Vaše osobné údaje bude spracúvať len na základe vášho súhlasu s takýmto spracúvaním počas obdobia, na ktoré je spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené. Upozorňujeme, že aj bez súhlasu je oprávnená uchovávať vaše osobné údaje a spracúvať ich na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členských štátov.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o prenos vašich osobných údajov, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • ste takéto osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi sami na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v súvislosti s plnením zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a
 • spracúva tieto osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Poskytne vám štruktúrovaný súbor obsahujúci vaše osobné údaje vo formáte, ktorý sa bežne používa a je strojovo čitateľný.
Ak sú súčasne splnené všetky vyššie uvedené podmienky, máte právo preniesť takto poskytnutý súbor s vašimi osobnými údajmi inému prevádzkovateľovi alebo požiadať Prevádzkovateľa, aby uvedený súbor s osobnými údajmi preniesol priamo inému prevádzkovateľovi. Vašej žiadosti o prenos súboru osobných údajov priamo k nemu sa vyhovie, ak je to pre neho technicky možné.

Právo vzniesť námietku
Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak ich Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu vrátane profilovania.
Oprávnený záujem na spracúvaní môže mať prevádzkovateľ alebo tretia strana. Ak prevádzkovateľ dostane námietku, nebude vaše osobné údaje ďalej spracúvať. To však neplatí, ak má prevádzkovateľ na takéto spracúvanie vašich osobných údajov závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a/alebo slobodami, alebo ak je spracúvanie týchto osobných údajov nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak správca zistí závažné oprávnené dôvody, bude vás o tom bezodkladne informovať.
Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak Prevádzkovateľ spracúva tieto údaje na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ak prevádzkovateľ dostane vašu námietku, nebude vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu v členskom štáte Európskej únie. V prípade Českej republiky sa obráťte na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7. Viac informácií o činnosti úradu a o tom, ako podať sťažnosť, nájdete na jeho webovej stránke www.uoou.cz alebo v sídle úradu.
Informácie o uplatňovaní vašich práv
◦ Svoje práva môžete uplatniť na e-mailovej adrese správcu info@golfbojnice.sk alebo ju môžete zaslať aj na adresu správcu: recepcia@golfbojnice.sk 

◦ Keď správca dostane vašu žiadosť, z ktorej nie je jasné, kto je žiadateľom, bude musieť overiť vašu totožnosť, t. j. skutočnosť, že žiadosť podala oprávnená osoba. Ak si nie je istý vašou totožnosťou, môže vaše osobné údaje poskytnúť tretej strane. Ak odmietnete spolupracovať so Správcom pri overovaní vašej totožnosti, Správca nebude môcť žiadosti vyhovieť.
◦ Správca odpovie na vašu žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. Ak z určitých dôvodov nie je možné spracovať vašu žiadosť v tejto lehote, správca vám zašle oznámenie o tejto skutočnosti a predĺži lehotu najviac o ďalšie dva mesiace (t. j. celkovo najviac o tri mesiace).
◦ Správca vám pošle odpoveď na vašu žiadosť na e-mail, z ktorého bola žiadosť prijatá. Ak trváte na tom, aby vás správca informoval o spracovaní vašej žiadosti iným spôsobom, napríklad poštou, uveďte túto informáciu priamo v podanej žiadosti.
◦ Správca spracuje vašu žiadosť bezplatne. Správca však od vás môže požadovať úhradu nákladov na poskytnutie požadovaných informácií alebo komunikácie alebo na vykonanie požadovaného úkonu, ak by bola podaná žiadosť neopodstatnená alebo neprimeraná (najmä ak sa opakuje). V takom prípade môže správca žiadosti aj úplne nevyhovieť.

ÚDAJE NA GOLF

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti.
Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@golfbojnice.sk Ďakujeme.

Ponuky na produkty týchto tretích strán vám budeme zasielať na e-mail len na základe vášho vážneho, slobodného, informovaného, konkrétneho, jednoznačného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od DOPLNIŤ.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Golfový Klub Bojnice o. z., Priehon 769, 972 05 Sebedražie 

Ivona Sarközyová

Email: info@golfbojnice.sk