Ochrana osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas spoločnosti Golfový Klub Bojnice o. z., Priehon 769, 972 05 Sebedražie IČO: 50733346 DIČ: 2120485730 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb, a to na dobu neurčitú (t. j. do odvolania) za účelom zaradenia do databázy zákazníkov.

Účel súhlasu

Odberateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním formuláru vyjadriť svoj súhlas, aby poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti poskytovateľa týkajúcej sa k vypracovaniu a zaslaniu odpovedí na otázky zaslané prostredníctvom kontaktných formulárov.

Údaje, ktoré budú spracovávané

Spracované budú všetky údaje ktoré sa vo formulároch poskytnú na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov odberateľa.

Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek emailom.

Prenos osobných údajov

Osobné údaje nebudú sprístupnené tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak bude sprístupnenie osobitne dohodnuté medzi spoločnosťou a zákazníkom.